Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2017

dnienie
5792 4238
Reposted fromretaliate retaliate viadead-zireael dead-zireael
dnienie
9359 c455 500
Reposted frompulperybka pulperybka viadead-zireael dead-zireael
dnienie
4504 249c
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viadead-zireael dead-zireael

May 10 2017

dnienie
9774 32cc 500
Poznań, Lata 1985-1987
Reposted fromhormeza hormeza viaiblameyou iblameyou

May 09 2017

dnienie
Kochać się - to oznacza chyba siebie kochać, więc
kochać należy bez się, kochać to coś w tobie
co nie jest się, się nie ma, jeśli kochać, wiesz?
— Marcin Świetlicki
Reposted fromthealex thealex viastonerr stonerr

March 01 2017

dnienie
0594 370b
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaasylopath asylopath
dnienie
7635 8654
Reposted fromaletodelio aletodelio viastonerr stonerr

February 26 2017

dnienie
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiamsuperwoman iamsuperwoman
dnienie
7388 32c7
Reposted fromoblivious oblivious vialissie lissie
dnienie
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viarudaizia rudaizia

February 24 2017

dnienie
7290 a727

February 23 2017

dnienie
7887 708e
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viairie irie
dnienie
1322 a9d4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaPolinda Polinda
dnienie

February 22 2017

dnienie
6147 a608
Reposted fromyouaresonaive youaresonaive viastonerr stonerr
dnienie
dnienie
dnienie
0594 370b
Reposted frometernaljourney eternaljourney viarudaizia rudaizia
6151 4dd8
Reposted fromrockettothestars rockettothestars viamyzone myzone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl